سازمان بسیج حقوق دانان استان مرکزی در نظر دارد کارگاه آموزشی تخصصی ویژه حقوق دانان برگزار نماید ، لذا در خصوص عنوان و موضوع کارگاه با درج عدد موضوع ما را یاری فرمائید

۱ . آئین دادرسی ( مدنی . کیفری )
۵۷% (۱۷ نظرسنجی)
۲ . حقوق عقود و قردادها
۲۰% (۶ نظرسنجی)
۳ . حقوق خانواده
۱۳% (۴ نظرسنجی)
۴ . قانون خوانی
۱۰% (۳ نظرسنجی)
تمام آرا: ۳۰