محصولات
عنوان :
الزامات حقوقی تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی
نویسنده :
سازمان بسیج حقوق دانان
سال چاپ یا تولید :
1395
عنوان :
تخلفات و جرايم انتخاباتي در قانون
نویسنده :
سال چاپ یا تولید :
عنوان :
انتشار دو ماه نامه
نویسنده :
سازمان بسیج حقوق دانان
سال چاپ یا تولید :
1395
عنوان :
مبانی حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران
نویسنده :
سازمان بسیج حقوق دانان
سال چاپ یا تولید :
1395